Posiadamy bogatą ofertę wykopalisk: łużyckie grodzisko w Saksonii, osady z epoki żelaza, średniowieczne zamki i cmentarzyska kurhanowe oraz ślady rzymskiego osadnictwa w Chorwacji.

  1. PRZEZMARK: położony nad Motławą Wielką zamek krzyżacki zbudowany w XIV w. Od połowy XV w. siedziba krzyżackiego komtura, która funkcję obronną pełniła do wieku XVI. Odkrywamy tu głównie elementy architektury i ceramikę, ale zdarzają się też piękne kafle z motywami roślinnymi i zoomorficznymi.

Kierownik badań – dr M. Żurek


  1. PUSZCZA BIAŁOWIESKA – wczesnośredniowieczne cmentarzyska kurhanowe badane są w ramach grantu NCN „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze puszczy białowieskiej”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. P. Urbańczyk.Celem tegorocznych badań jest określenie i potwierdzenie funkcji i chronologii eksplorowanych kopców. Miejsca chowania zmarłych w puszczy są wyjątkowe ze względu na różnorodność: występują tu zarówno pochówki ciałopalno jak i szkieletowe.

Kierownik badań – dr J. Wawrzeniuk


  1. GRODZISKA NA WARMII I MAZURACH – w ramach grantu NPRH „Katalog grodzisk Warmii i Mazur” prof. Z. Kobylińskiego badane są przede wszystkim ślady osadnictwa z epoki żelaza i wczesnego średniowiecza. Oprócz śladów zabudowy drewnianej zdarzają się narzędzia i elementy uzbrojenia, np. brązowe siekierki.

Kierownik badań terenowych – dr R. Solecki


  1. KEMBERG (NIEMCY) – tuż obok tego średniowiecznego miasta znajduje się łużyckie grodzisko z późnej epoki brązu, które jest najdalej na zachód położonym grodziskiem bagiennym z tego okresu. Dzięki specyficznemu dla terenów bagiennych mikroklimatowi świetnie zachowują się tu elementy konstrukcji drewnianych, które na wielu wykopaliskach są rzadkością.

Kierownicy badań: prof. L. Nebelsick i dr K. Zeman-Wiśniewska


  1. CHORWACJA – badania w zatoce Plemići i na Wyspie Rab prowadzone są przy współpracy z Instytutem Archeologii w Zadarze i Instytutem Archeologii w Zagrzebiu. Do tej pory udało się odkryć największy rzymski kompleks magazynowy w Dalmacji, elementy pieców i infrastruktury portowej oraz rzymską willę, a ponadto ogromną ilość ceramiki, monety i inskrypcje. Badania prowadzone są w ramach projektu RED: Roman Economy in Dalmatia, finansowanego przez Croatian Science Foundation.

Kierownik badań ze strony polskiej – dr hab. F. Welc


  1. WIŚLICA – badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska prowadzone są we współpracy z firmą INCEDO3D ANDRZEJ GOŁEMBNIK. W okresie pomiędzy X a XIII w. Wiślica była jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych w Małopolsce. Na cmentarzysku z tego samego okresu znajdujemy bardzo dobrze zachowane ludzkie szkielety i różne elementy wyposażenia grobowego.

Opiekun badań – prof. dr hab. P. Urbańczyk