Prof. zw. dr hab., Instytut Archeologii UKSW

e-mail: zbigniew.kobylinski@gmail.com

Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Twórca i wieloletni dyrektor (w latach 2008–2019) Instytutu Archeologii UKSW. Jest archeologiem i zabytkoznawcą, teoretykiem i praktykiem zarządzania dziedzictwem kulturowym. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych wydanych w Polsce i zagranicą, w tym 8 książek autorskich oraz redaktorem naukowym 22 książek.

Jego zainteresowania badawcze to: archeologia i historia Europy od wczesnej epoki żelaza po średniowiecze, teoria i metodologia archeologii, zarzadzanie dziedzictwem kulturowym.
Pracował w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (1979–2015), Służbie Ochrony Zabytków jako zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków (1995–1999) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 1999). Jako dyrektor Instytutu Archeologii UKSW doprowadził do uruchomienia studiów w zakresie archeologii na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim oraz unikatowych w skali Polski studiów w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym na poziomie licencjackim i magisterskim. Zorganizował liczne konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe, utworzył i zredagował serię monografii Instytutu Archeologii pod nazwą Archaeologica Hereditas (17 tomów wydanych w latach 2012–2020).

Pełnił m.in. funkcje redaktora naukowego periodyku „Archeologia Polona”(1991–2011), członka redakcji międzynarodowego periodyku „European Journal of Archaeology” (2001–2005) i członka Rady Doradczej tego periodyku (od 2015), członka zarządu organizacji międzynarodowej European Association of Archaeologists (2005–2008), członka rady międzynarodowego stowarzyszenia Europa Nostra (2011–2014), członka rady międzynarodowego stowarzyszenia Europae Archaeologiae Consilium (1997–1999), prezesa Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (2007–2014) i zastępcy przewodniczącego Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (2019–2021). Jako prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich doprowadził m.in. do przyjęcia przez tę organizację Kodeksu postępowania oraz do zorganizowania Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej w roku 2013.

Kierował licznymi wykopaliskami archeologicznymi w Polsce i w Niemczech (na terenie Bawarii, Saksonii i Saksonii-Anhalt). Kierował krajowymi i międzynarodowymi grantami badawczymi KBN, NID, NPRH, NCN i ESF. Kierował także projektami współpracy bilateralnej polsko-hiszpańskimi (dotyczącymi archeometrii szkła i ceramiki) i polsko-niemieckimi (dotyczącymi badań grodów z wczesnej epoki żelaza). Obecnie kierownik projektu Katalog grodzisk Warmii i Mazur.

Wygłaszał gościnne wykłady w uniwersytetach europejskich (Niemcy – Mainz, Szwecja – Umea, Estonia – Tallinn) i amerykańskich (USA – UCLA w Los Angeles).

Był promotorem licznych prac licencjackich, magisterskich i czterech ukończonych rozpraw doktorskich.
Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

Najważniejsze publikacje