Po zmianach w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(zmiana od dnia 17.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich,
bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni
lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.