STANOWISKO: post-doc (etat badawczy)

POSITION: post-doc (research position)

DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia

ACADEMIC DISCIPLINE: archaeology

DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.11.2023-28.12.2023.

DATA ROZPOCZĘCIA PRACY: 1.02.2024 (8 miesięcy).

DATE OF POSTING AND PERIOD FOR SUBMITTING APPLICATION: 28.11.2023-28.12.2023.

STARTING DATE: 1.02.2024 (8 months).

2. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

W ramach zatrudnienia pracownik będzie realizował zadania projektu NCN Sonata pt. “Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Charakter rzymskiej ekonomii na podstawie dystrybucji amfor w Italii” (nr: 2019/35/D/HS3/02142), kierowanym przez dr Paulinę Komar. Do zadań zatrudnionego będzie należało:

 • stworzenie modelu agentowego reprezentującego teoretyczną dystrybucję rzymskich amfor w Italii z wykorzystaniem sieci transportowej Orbis i wynikających z niej kosztów transportu
 • przeprowadzenie symulacji w celu przetestowania zalożeń teoretycznych
 • analiza symulowanych wyników i porównanie z rzeczywistymi danymi archeologicznymi
 • raportowanie techniczne o wykonanej pracy
 • wkład w publikację wyników projektu symulacyjnego

DESCRIPTION

The scientist will be work in NCN project  “Market economy or oriental bazaar? The nature of Roman economic activities as seen through the distribution of amphoras in Italy”, directed by Dr. Paulina Komar. The person will be responsible for:

 • creation of an agent-based model representing theories of the distribution of Roman amphorae in Italy
 • incorporation of the Orbis transport network and transport costs derived from it
 • experiment design for testing theories
 • analysis of simulated outputs and comparison with archaeologically observed amphora data
 • technical reporting on the work progress
 • contribution to publication of simulation project results.

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 1.02.2024 (8 miesięcy)
PROPOSED PERIOD OF EMPLOYMENT: 1.02.2024 (8 months)

3. WARUNKI KONKURSU:

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.

1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:

 • stopień doktora archeologii z udokumentowanym doświadczeniem w zastosowaniu metod komputerowych; lub stopień doktora informatyki z udokumentowanym doświadczeniem w wykorzystaniu metod komputerowych w archeologii
 • udokumentowane doświadczenie w komputerowym modelowaniu symulacyjnym w naukach humanistycznych, w szczególności w tworzeniu agentowych modeli gospodarki rzymskiej
 • udokumentowane doświadczenie w pracy z Netlogo, Repast lub innymi rodzajami orpogramowania wykorzystywanymi w modelowaniu agentowym
 • biegłą znajomość j. angielskiego.

COMPETITION TERMS: 

The competition may be entered by a person who meets the conditions specified pursuant to Art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, with ammendments) and in the Statute of the UKSW, and has:

 • PhD in archaeology with demonstrable experience in the application of computational methods; or PhD in computer science with demonstrable experience in the archaeological application of computational methods
 • demonstrable experience in computational simulation modelling in the humanities, in particular creating agent-based models of the Roman economy
 • demonstrable experience with Netlogo, Repast or other agent-based modelling software.
 • fluent English.

4. Wymagane dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem.

Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie

i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”

 1. życiorys/CV
 2. odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego doktora;
 3. wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego – w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska – z uwzględnieniem wymogów niniejszego Zarządzenia) z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych
 4. informacja o dorobku organizacyjnym;
 5. oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz oświadczeń zgodnie z Załącznikami 1-2 do Zarządzenia 46/2018 Rektora UKSW z dnia 15 października 2018 r.;
 6. w przypadku kandydatów na stanowisko: profesora UKSW oraz adiunkta oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia);
 7. ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.
 1. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.
 2. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania /zapewnia mieszkanie.
 3. Dokumenty należy przesyłać mailem na adres: p.komar@uksw.edu.pl.

4. DOCUMENTS:

 1. cover letter to JM Rektor of UKSW, which should include the following: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 2. CV
 3. confirmation of PhD degree;
 4. list of publications, conference participation etc.
 5. list of other achievements;
 6. a statement that UKSW will be the main employing scientific institution (according to Attachements 1-2 to “Zarządzenia 46/2018 Rektora UKSW z dnia 15 października 2018 r.”)
 7. w przypadku kandydatów na stanowisko: profesora UKSW oraz adiunkta oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia wUKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia);
 8. other relevant documents
 1. The winning the competition does not guarantee employment
 2. The university does not provide housing.
 3. Documents should be sent by e-mail to the Faculty of History UKSW: p.komar@uksw.edu.pl.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowośćochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art.

6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

 1. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie

rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

 1. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał/a profilowaniu.