Doktorant naszego Instytutu, Kamil Rabiega, otrzymał prestiżowe stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Stypendium przyznawane jest wybitnym młodym uczonym ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy mają bogaty dorobek udokumentowany publikacjami.

Kamil Rabiega interesuje się m.in. okresem wczesnego średniowiecza na terenie Polski i Europy (ze szczególnym uwzględnieniem okresu wikińskiego), badaniami starożytnej i średniowiecznej architektury obronnej i sakralnej, a także problematyką zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Przez ostatnie lata prowadził szereg badań grodzisk i zamków w Polsce, a także w Chorwacji, wdrażając najnowsze metody dokumentacji i analizy pozostałości archeologicznych. Zaangażowany jest w realizację kilku projektów naukowych, m.in. grant NCN „Upadek, kryzys czy transformacja? Korelacja przemian późnoantycznego osadnictwa ze zmianami środowiska i klimatu w rejonie północno-wschodniego Adriatyku na podstawie wyników badań geoarcheologicznych i paleoklimatycznych” czy grant NCN „Korelacja faz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Polsce północno-wschodniej z przemianami środowiska przyrodniczego w świetle badań osadów jeziornych” (oba kierowane przez prof. F. Welca). Aktualnie finalizuje pracę doktorską pt. „Grzywny siekieropodobne jako fenomen społeczno-kulturowy w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu”, której promotorem jest prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk.
Serdeczne gratulacje!!!