Projekt NCN REM: Rzymska ekonomia militarna”, Opus, HS3 (2021/41/B/HS3/01155)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nazwa stanowiska: Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

Wymagania:
ukończone studia magisterskie z archeologii

 • uczestnik Szkoły Doktorskiej na polskim uniwersytecie
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego (j. rosyjski będzie dodatkowym atutem)
 • doświadczenie w pracy z materiałem ceramicznym udokumentowane publikacjami
 • doświadczenie w pracy archeologicznej na terenie Gruzji
 • zainteresowanie ceramiką nieangobowaną
 • pełna dostępność i dyspozycyjność w sezonie letnim w trakcie trwania całego projektu
 • gotowość do 2-miesięcznego pobytu na wykopaliskach w Gonio i pracy z materiałem ceramicznym
 • gotowość do 4-miesięcznego pobytu w Fitch Laboratory in Athens i prowadzenie badań archeometrycznych

Dodatkowo pod uwagę brane będą:
– tematyka pracy magisterskiej obejmująca tematykę badań ceramicznych i/lub terytorium antycznej Kochidy

– doświadczenie w pracy z ceramiką
– udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych,

Opis zadań:

 • makroskopowa, typologiczna oraz archeometryczna analiza ceramiki nieangobowanej z Gonio
 • kwantyfikacja i dokumentacja materiału
 • przygotowanie materiału i udział w przygotowaniu publikacjiTyp konkursu NCN: OPUS – HS,

Termin składania ofert: 1 września 2022, 00:00

Forma składania ofert: e-mail: p.komar@uksw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Oferujemy:
– umowę stypendialną na okres 39 m-cy,
– stypendium w wysokości ok. 4000,00 zł brutto miesięcznie

 • finansowanie udziału w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych
 • możliwość praktyki w Fitch Laboratory in Athens

– kwerendę zagraniczną w bibliotece we Frankfurcie

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia należy przesłać na adres: p.komar@uksw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
-CV naukowe (kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, doświadczenie w projektach badawczych, zainteresowania naukowe, etc.).
-list motywacyjny,
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i aktywność naukową (m.in. kopia dyplomu)

Kryteria formalne:
Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych – 50% oceny końcowej;
Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20 % oceny końcowej.
Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej;

Termin nadsyłania aplikacji: 1 września 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej:
Dr Paulina Komar – Przewodniczący Komisji;
Dr Rafał Solecki – Członek komisji;
Prof. Przemysław Urbańczyk – Członek komisji;

Dodatkowe informacje:
Link do regulaminu NCN https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem p.komar@uksw.edu.pl.