Jest już niemalże pewne, że gospodarka rzymska przypominała w swej naturze współczesną gospodarkę rynkową, jednak pewne jej obszary, takie jak dostawy zboża do Rzymu, jak i zaopatrzenie armii były w znacznym stopniu organizowane przez państwo. Jednak strefa wpływów tzw. annona militaris jest na chwilę obecną trudna do uchwycenia. Dlatego celem projektu REM: Rzymska Ekonomia Militarna (nr: 2021/41/B/HS3/01155), finansowanego  w ramach 21 edycji konkursu Opus  Narodowego Centrum Nauki, a kierowanego przez dr Paulinę Komar, jest dostarczenie nowych danych pomagających zrozumieć charakter rzymskiej ekonomii militarnej.

Zbadanie gospodarki rzymskiego fortu Apsaros (dzisiejsze Gonio, Gruzja) będzie możliwe dzięki archeometrycznym analizom znalezisk ceramicznych i przyniesie następujące rezultaty:

 1. Poznanie dokładnego pochodzenia i zawartości amfor oraz naczyń nieangobowanych znalezionych na terenie fortu.
 2. Odtworzenie ekonomii Apsaros w oparciu o wyniki analiz archeometrycznych zintegrowanych z danymi ze źródeł literackich, epigraficznych, archeobotanicznych itd.
 3. Porównanie systemu zaopatrzenia Apsaros z Novae (innym dobrze przebadanym fortem czarnomorskim) oraz ze stanowiskami “cywilnymi” w regionie M. Czarnego.

Apsaros był jednym z kluczowych rzymskich założeń militarnych usytuowanym na pograniczu prowincji Kapadocja i Kolchida w pierwszych trzech wiekach naszej ery. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu szlaków morskich i lądowych łączył rzymską Azję Mniejszą z Zakaukaziem (w tym przede wszystkim Iberią Kaukaską). Mimo krótkiego opuszczenia (IV-VI w. p.n.e.) fort funkcjonował jeszcze przez cały okres bizantyjski i osmański, do końca XIX w. Od 2014 r. stanowisko jest badane przez Polsko–Gruzińską Ekspedycję Gonio–Apsaros, którą ze strony polskiej kieruje dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski z WA UW.

Do tej pory zarejestrowano ponad tysiąc diagnostycznych fragmentów amfor, czyli naczyń służących do transportu produktów (np. wina, oliwy i sosów rybnych), oraz kilkaset fragmentów naczyń nieangobowanych, które częściowo zostały poddane badaniom makroskopowym. Jednakże, analizy makroskopowe nie zawsze pozwalają na bezsporne ustalenie pochodzenia naczyń, dlatego też należy stosować bardziej zaawansowane badania archeometryczne. Celem tego projektu jest przeprowadzenie analiz petrograficznych i chemicznych. Te pierwsze pozwalają zidentyfikować domieszki ceramiczne na podstawie różnic w ich właściwościach optycznych obserwowanych przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego. Z kolei analizy chemiczne umożliwiają poznanie składu pierwiastkowego gliny, z jakiej zostały wykonane naczynia, za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Połączenie tych metod pozwala na ustalenie miejsca produkcji naczyń. Ponadto, wykorzystanie chromatografii gazowej i cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas umożliwia badanie ich zawartości.

Dotychczas archeometryczne analizy naczyń produkowanych w basenie M. Czarnego pojawiały się raczej sporadycznie, co oznacza, że w wielu przypadkach miejsca produkcji pozostają nieznane. Utrudnia to studia nad zaopatrzeniem i wymianą handlową w tym regionie, ponieważ to właśnie pojemniki transportowe i naczynia używane w kuchni są jednymi z najważniejszych źródeł pozwalających na badanie diety, procesów produkcji i handlu oraz ekonomii w starożytności. Dlatego, projekt ten jest istotny zarówno z punktu widzenia studiów nad ceramiką rzymską w basenie M. Czarnego, jak i z perspektywy badań dotyczących antycznej ekonomii oraz dróg i metod zaopatrzenia armii rzymskiej.

Oferta pracy w projekcie:

Projekt NCN REM: Rzymska ekonomia militarna”, Opus, HS3 (2021/41/B/HS3/01155)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nazwa stanowiska: Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

Wymagania:
ukończone studia magisterskie z archeologii

 • uczestnik Szkoły Doktorskiej na polskim uniwersytecie
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego (j. rosyjski będzie dodatkowym atutem)
 • doświadczenie w pracy z materiałem ceramicznym udokumentowane publikacjami
 • doświadczenie w pracy archeologicznej na terenie Gruzji
 • zainteresowanie ceramiką nieangobowaną
 • pełna dostępność i dyspozycyjność w sezonie letnim w trakcie trwania całego projektu
 • gotowość do 2-miesięcznego pobytu na wykopaliskach w Gonio i pracy z materiałem ceramicznym
 • gotowość do 4-miesięcznego pobytu w Fitch Laboratory in Athens i prowadzenie badań archeometrycznych

Dodatkowo pod uwagę brane będą:
– tematyka pracy magisterskiej obejmująca tematykę badań ceramicznych i/lub terytorium antycznej Kochidy

– doświadczenie w pracy z ceramiką
– udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych,

Opis zadań:

 • makroskopowa, typologiczna oraz archeometryczna analiza ceramiki nieangobowanej z Gonio
 • kwantyfikacja i dokumentacja materiału
 • przygotowanie materiału i udział w przygotowaniu publikacji

  Typ konkursu NCN: OPUS – HS,

Termin składania ofert: 1 września 2022, 00:00

Forma składania ofert: e-mail: p.komar@uksw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Oferujemy:
– umowę stypendialną na okres 39 m-cy,
– stypendium w wysokości ok. 4000,00 zł brutto miesięcznie

 • finansowanie udziału w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych
 • możliwość praktyki w Fitch Laboratory in Athens

– kwerendę zagraniczną w bibliotece we Frankfurcie

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia należy przesłać na adres: p.komar@uksw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
-CV naukowe (kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, doświadczenie w projektach badawczych, zainteresowania naukowe, etc.).
-list motywacyjny,
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i aktywność naukową (m.in. kopia dyplomu)

Kryteria formalne:
Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych – 50% oceny końcowej;
Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20 % oceny końcowej.
Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej;

Termin nadsyłania aplikacji: 1 września 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej:
Dr Paulina Komar – Przewodniczący Komisji;
Dr Rafał Solecki – Członek komisji;
Prof. Przemysław Urbańczyk – Członek komisji;

Dodatkowe informacje:
Link do regulaminu NCN https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem p.komar@uksw.edu.pl.

One Thought to “REM: Rzymska Ekonomia Militarna”

 1. […] REM: Rzymska Ekonomia Militarna 09 grudnia 2021 Udostępnij Facebook Twitter WhatsApp E-mail Linkedin Pintrest Telegram Messenger Wydział Nauk Historycznych ul. Wóycickiego 1/3, bud.23, 01-938 Warszawa tel. 22 569 68 49 , wew. 849 email: wnhs@uksw.edu.pl Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. centrala 22 561 88 00 […]

Comments are closed.